ﺑﺤﺮﺍﻥ ﺁﺏ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺭﺍ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻠﻌﯿﺪ

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

سید جمشید اوشال در خبرآنلاین نوشت: در کشوری که بیش از 3000 سه هزار کیلومتر طول ساحل داریم و میتوانیم با بهره گیری از آخرین و بهترین تکنولوژی های روز جهان آب شیرین داشته باشیم ، مشکل بی آبی یعنی چه؟

در تلگرام مقاله ای خواندم که برایم جالب و متاسفانه ناراحت کننده هم بود. این مقاله از قول ﭘﺮﻭﻓﺴﻮﺭ ﮐﺮﺩﻭﺍﻧﯽ ﭘﺪﺭ ﮐﻮﯾﺮ ﺷﻨﺎﺳﯽ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺧﻄﺎﺏ ﺑﻪ ﻣﺪﯾﺮﺍﻥ دولتی یا ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ بود.

در این مقاله به نقل از ایشان نوشته بودند : ﭼﺮﺍ ﻧﻤﯿ ﻔﻬﻤﯿﺪ ﺩﯾﮕﺮ ﺁﺏ ﻧﯿﺴﺖ ؟!؟ ﻣﺮﺗﺐ ﻣﺮﺍ ﺑﻪ ﮐﻨﻔﺮﺍﻧﺲ ﺩﻋﻮﺕ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ ، ﺍﻣﺎ ﻧﻤﯿﺮﻭﻡ !! ﭼﻮﻥ ﺩﯾﮕﺮ ﻓﺎﯾﺪﻩ ﺍﯼ ﻧﺪﺍﺭﺩ ﻭ ﮐﺎﺭ ﺍﺯ ﺳﻤﯿﻨﺎﺭ ﻭ ﮐﻨﻔﺮﺍﻧﺲ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺍﺳﺖ !

ﺩﺷﺘﻬﺎﯼ ﮐﺸﻮﺭ ﻧِﺸَﺴﺖ ﮐﺮﺩﻩ ، ﺑﻄﻮﺭ ﻣﺜﺎﻝ ﺳﻄﺢ ﺁﺏ ﺩﺭ ﺟَﻬﺮﻡ ٥٧٠ ﻣﺘﺮ، ﺩﺭ ﺭﻓﺴﻨﺠﺎﻥ ٤٥٠ ﻣﺘﺮ ﻭ ﺩﺭ ﺷﻬﺮﯾﺎﺭ ٣٠٠ ﻣﺘﺮ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺭﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ!!!!

در ادامه این مقاله نوشته شده بود : ایشان ﻫﺸﺪﺍﺭ ﺩﺍند ﺗﺎ 5 ﺳﺎﻝ ﺁﯾﻨﺪﻩ ﺩﺭ ﺍﯾﺮﺍﻥ " ﺟﻨﮓ ﺑﯿﻦ ﺍﺳﺘﺎﻧﻬﺎ ﻭ ﺷﻬﺮ ﻫﺎ ﺑﺮ ﺳﺮ ﺁﺏ " ﻋﻠﻨﯽ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ ،

ﺍﻭ ﮔﻔﺖ : ﺑﺤﺮﺍﻥ ﺁﺏ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺭﺍ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻠﻌﯿﺪ. ﺍﻣﺮﻭﺯ " ﻣﯿﺪﺍﻥ ﻭﺍﻗﻌﯽ ﺟﻨﮓ " ﺩﺭ " ﺣﻮﺯﻩ ﺁﺏ " ﺍﺳﺖ.

ﺁﻣﺮﯾﮑﺎ ﻭ ﻫﺴﺘﻪ ﺍﯼ ﻭ ﻋﺮﺑﺴﺘﺎﻥ ﻭ ﯾﻤﻦ ﺗﻬﺪﯾﺪ ﺩﺭﺍﺯ ﻣﺪﺕ کشور ﻧﯿﺴﺖ، ﺍﯾﻦ ﺑﺤﺮﺍﻥ ﺁﺏ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻭﺍﻗﻌﺎً " ﺍﻣﻨﯿﺖ ﻣﻠﯽ ﺍﯾﺮﺍﻥ " ﺭﺍ ﺗﻬﺪﯾﺪ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ !

ﮐﺮﺩﻭﺍﻧﯽ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺩﺍﺩ: ﻣﺮﺩﻡ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﺼﺮﻑ ﺩﺭﺳﺖ ﺁﺏ ﺭﺍ ﺑﻠﺪ ﺑﻮﺩﻩ‌ﺍﻧﺪ، ﭼﺮﺍ ﮐﻪ ﺗﻮﺍﻧﺴﺘﻪ‌ﺍﻧﺪ " ﺳﻪ ﻫﺰﺍﺭ ﺳﺎﻝ " ﺑﺎ "ﺍﻗﻠﯿﻢ ﺧﺸﮏ ﻭ ﮐﻢ‌ ﺁﺏ ﺍﯾﺮﺍﻥ " ﮐﻨﺎﺭ ﺑﯿﺎﯾﻨﺪ.

ﮐﺮﺩﻭﺍﻧﯽ ﮔﻔﺖ: ﺟﻨﮓ ﭘﺮﺍﮐﻨﺪﻩ ﺁﺏ ﺩﺭ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﻫﻢ ﺍﮐﻨﻮﻥ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ "ﺧﺰﻧﺪﻩ ﻭ ﺁﺭﺍﻡ "ﺷﺮﻭﻉ ﺷﺪﻩ ﻭ ﻓﻘﻂ ﺍﺧﺒﺎﺭ ﺁﻥ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻧﻤﯽ‌ﺷﻮﺩ. !!!

ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺣﺎﺿﺮ " ﺍﯾﻦ ﺟﻨﮓ " ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﭘﺮﺍﮐﻨﺪﻩ ﺭﺥ ﻣﯽ‌ﺩﻫﺪ ﺍﻣﺎ ﺗﺎ ﭘﻨﺞ ﺳﺎﻝ ﺁﯾﻨﺪﻩ ﺷﺎﻫﺪ ﺟﻨﮓ ﻓﺮﺍﮔﯿﺮ ﺁﺏ ﺩﺭ ﺩﺍﺧﻞ ﺷﻬﺮﻫﺎ ﻭ ﺑﯿﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻭ ﺍﺳﺘﺎﻧﻬﺎ ﺧﻮﺍﻫﯿﻢ ﺑﻮﺩ.

ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻭﯼ، ﺍﯾﻦ ﺁﻥ ﺧﻄﺮﯼ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ "ﺍﻣﻨﯿﺖ ﻣﺎ ﺭﺍ ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻣﯽ‌ﮐﻨﺪ "

"ﻭ ﺑﻌﻀﯽ ﺳﯿﺎﺳﺘﻤﺪﺍﺭﺍﻥ ﭼﺸﻢ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺭﻭﯼ ﺁﻥ ﺑﺴﺘﻪ ﺍﻧﺪ" !!!

در ادامه این مقاله به نظریه ناسا هم اشاره شده بود که گفته بود: ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺍﺯ 8 ﺳﺎﻝ ﭘﻴﺶ ﻭﺍﺭﺩ ﺩﻭﺭﻩ30 ﺳﺎﻝ ﺧﺸﮑﺴﺎﻟﻰ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ و ﺷﺪﺕ ﺧﺸﮑﺴﺎﻟﯽ ﺩﺭ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺑﻪ ﺣﺪﯼ ﻫﺴﺖ ﮐﻪ ﮐﺸﺎﻭﺭﺯﯼ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺑﻪ ﮐﻞ ﻧﺎﺑﻮﺩ ﻭ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﻭﺍﺭﺩ ﮐﻨﻨﺪﻩ ﻣﺤﺾ ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ ﺯﺭﺍﻋﯽ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ. ﺍﮔﺮ ﺗﺪﺍﺑﯿﺮ ﺟﺪﯼ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﺸﻮﺩ ﺑﮕﻔﺘﻪ ﻧﺎﺳﺎ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺍﺯ ﮐﺸﻮﺭ ﻧﯿﻤﻪ ﺧﺸﮏ ﺑﻪ ﯾﮏ ﮐﺸﻮﺭ ﺧﺸﮏ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ!!! ﻣﺜﻞ ﻋﺮﺑﺴﺘﺎﻥ ﻭ ﻣﻐﻮﻟﺴﺘﺎﻥ!

در این مقاله نوشته شده بود که : ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺑﺎﺭﺵ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻫﺮﺳﺎﻝ ۸۰۰ ﻣﯿﻠﯿﻤﺘﺮ ﻭ ﺩﺭ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﺣﺎﻟﺖ ﻧﺮﻣﺎﻝ ۲۵۰ ﻣﯿﻠﯿﻤﺘﺮ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ.
ﺩﺭ ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺗﺒﺨﯿﺮ ﺁﺏ ﺩﺭ ﺍﯾﺮﺍﻥ ۴ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺩﻧﯿﺎﺳﺖ ﻭ ﺟﺎﻟﺐ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻣﺼﺮﻑ ﺁﺏ ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎﺭﺑﺮﺍﻥ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺩﺭ ﺍﯾﺮﺍﻥ ۲ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ!

و در پایان مقاله نوشته بودند :  ﺍﮔﺮ ﻣﻦ ﻭ ﺗﻮ ﻭ ﮐﻞ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻭ ﺩﻭﻟﺖ ﺑﻪ ﻓﮑﺮ ﻧﺒﺎﺷﯿﻢ، ﺗﺎ ۱۰ ﺳﺎﻝ ﺁﺗﯽ ﺍﯾﺮﺍﻥ، ﮐﺎﻣﻼ ﺑﯿﺎﺑﺎﻥ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ و ﺍﯾﻦ ﯾﻌﻨﯽ ﻓﺎﺟﻌﻪ !

ﻭ پیشنهاد داده بودند که : ﻓﻘﻂ ﺑﺎ ﺍﻧﺠﺎﻡ ۲۵ % ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﯾﯽ، ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﺑﺤﺮﺍﻥ ﻋﺒﻮﺭ ﻣﯿﮑﻨﯿﻢ ؟

و هشدار دادند که : موضوع ﺭﺍ ﺟﺪﯼ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ و ﻣﻮﻗﻊ ﺷﺴﺘﻦ ﻇﺮﻑ + ﺣﻤﺎﻡ + ﻟﺒﺎﺱ + ﻣﺴﻮﺍﮎ + ﺍﺗﻮﻣﺒﯿﻞ + ﻭﺿﻮ + ﻭ ...

ﺑﻪ ﺍﺭﺯﺵ ﺁﺏ ﻓﮑﺮ ﮐﻨﯿﺪ !ﺑﺎ ﺁﺏ ﺑﺎﺯﯼ ﻧﮑﻨﯿﻢ و ... در نهایت ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺗﺸﻨﻪ ﺍﺳﺖ و ﺁﺏ ﻣﺎﯾﻪ ﺣﯿﺎﺕ ﺍﺳﺖ ...

این مقاله تمام شد، با یک دنیا سئوالاز این پروفسور که نوشتند یا گفتند اما راهکاری نبود فقط انتقاد؟

یادم آمد: چند سال قبل بود که شبیه این مقاله که توسط ایشان در سایت فرارو منتشر شد بود و من کامنتی را برای این مقاله نوشتم .

در این کامنت نوشتم: در کشوری که بیش از 3000 سه هزار کیلومتر طول ساحل دریایی دارد و از شمال وصل به دریای خزر با آب نسبتا کم نمک تر و در جنوب وصل به دریای عمان و اقیانوس هند است با آب استاندارد دیا ، موضوع بی آبی خنده دار است ؟

نوشتم : بیشتر یا حداقل نیمی از جمعیت جهان در کنار آب های شور دریا ها زندگی میکنند .

همین تعداد انسان ها از آخرین تکنولوژی های روز و آب شیرین کن ها برای تامین آب مورد نیازشان استفاده میکنند .

نوشتم خیلی راحت میتونستیم مثل نفت و گاز که به همه کشور لوله کشی کردیم ، آب را هم از این منابع آبی تمام نشدنی یعنی دریا هایی که به آنها اشاره کردم به داخل کشور انتقال داده و مشکل بی آبی را به طور کل حل میکردیم . هم مشکل بی آبی نبود و هم مشکل مهاجرت و مسائل متصل به این و مشکل بیکاری و اشتغال و ............ اما نخواستیم یا مصلحت جناحی نبود و یا اینکه کلا جرات فکر کردنش را نداشتیم ؟

نوشتم : در کشور ما موضوع بی مدیریتی و بی فکری گریه آور است اما اینکه بگوییم موضوع حاد بی آبی است خیلی خنده دار است .

دوستان عزیز!

به راحتی میتوان روزانه حدود 20 میلیون متر مکعب کمبود آب مورد نیاز کشور را از دریاهای متصل به کشور منتقل و تصفیه و در اختیار مردم قرار داد و حداقل از 12 تا 15 میلیون متر مکعب فاضلاب همین این آب را برای مصارف کشاورزی و خدماتی و صنعتی و فضای سبز استفاده نمود و جبران این بحران بی آبی و تامین منابع زیر زمینی و خیلی چیزهای دیگر بشود .

متاسفانه تا امروز خبری نشده، چون اراده ای در این کار نیست و نمی خواهیم بشود.

در کشور ثروتمند ایران مشکل اصلی نبود آب و بهره وری از معادن و جغرافیای اقتصادی و نیروی انسانی توانمند نیست؟

مشکل اصلی نبود فکر و انگیزه و آشنایی و آینده نگری و جسارت و شجاعت مدیر و مدیریت است که بحمدلله نداریم یا اگر هم داریم درگیر حاشیه ها هستند؟

لطفا اگر قصد خواندن نماز نزول باران داریم حتما در آخرش دعا کنیم در کنار استجابت دعای باران ، از خدا بخواهیم مدیران مستقل از جناح بازی و با فکر و نترس جسور و آینده نگر و ........... و در نهایت کار بلد مردم دوست مشغول به کار باشند تا بتوانیم از نعمات خداوند منان که برای ما ایرانیان در این سر زمین مقدس هدیه گردیده حداکثر استفاده را ببریم .

ان الله لایغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم . یا علی به سید علی .

سید جمشید اوشال