چگونه برای 9.6 میلیارد جمیعت جهان در سال 2050 غذا وآب آشامیدنی سالم تهیه خواهیم کرد؟

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

 

تامین غذا وآب سالم برای جمیعت رو به افزایش کشورهای در حال توسعه

برخی از آمارها دلهره آور هستند.با وجود پیشرفت های قابل توجهی در بهره وری کشاورزی در دهه های گذشته و حتی مبارزه با چاقی در جهان توسعه یافته، سازمان غذا و کشاورزی سازمان ملل متحد گزارش می دهد که بیش از 800 میلیون نفر در جهان، و یا یک در نه، در حال حاضر از گرسنگی رنج می برند.تعداد قابل توجهی از مردم جهان به آب آشامیدنی سالم دسترسی ندارند.غرب آمریکا نیز مشکلاتش خودش را دارد:در کالیفرنیا جایی که 80 دررصد آبش را صرف کشاورزی می کند، خشکسالیهای چند ساله باعث کاهش ذخایر زیرزمینی آب به 11 درصد شده است و یخچالهای برفی به کمترین میزان خود رسیده اند. سائوپائولوی برزیل با جمعیت 20 میلیون نفر هم مشکلات مشابه را دارد.حتی در کشورهای توسعه یافته هم امنیت غذایی تضمین نمی شود: تخمین زده می شود که سالیانه به طور تخمینی  به خاطر امراض ناشی از غذا یک نفر از هر شش نفر آمریکایی(یا 48 میلیون نفر) مریض می شوند یا 3 هزار نفر میمیرند.و در مقیاس جهانی کشاورزی چهره سیاره ی مار تغییر داده است و 70 درصد آب مصرفی توسط بشریت صرف کشاورزی می شود و حتی انتظار میرود نیاز به غذا برای انسان تا سال 2050 ، 50 تا صد درصد افزایش یابد.

چه عاملی بیشتر از سرطان سینه و ایدز باعث مرگ زنان در دنیا می شود؟ آب آلوده

به خاطر ترس از مسمومیت برنج، چینی های بیشتری برنج ورداتی می خرند.

موز در خطر: دانشممندان فوق العاده نگران سرنوشت موز به خاطر گسترش آفت و عفونت های قارچی هستند.

آب فلوریدای جنوبی با خطر شور شدن مواجه هست: تغییرات اقلیمی باعثافزایش نفوذ آب شور شود.

تولید ماهی جهانی: دیگر ماهی در دریاها وجود ندارد.