مقایسه ای اجمالی در مورد منابع تجدید پذیر وجمعیت در اروپا و کشورهای خاورمیانه

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

نویسنده: پرویز محسن وند

با توجه به اینکه منبع اصلی ثروت منابع تجدید پذیر میباشد و مهمترین منبع تجدید پذیر آب شیرین و زمین های کشاورزی است در این رابطه مقایسه ای اجمالی بین اروپا و کشورهای خاورمیانه انجام میشود.

اروپا: مساحت در حدود ده میلیون کیلومتر مربع جمعیت در حدود هفت صد و سی میلیون نفرو بیش از هشتاد در صد مساحت این قاره قابل کشاورزی و سکونت میباشد.

ایران: مساحت در حدود یک میلیون و ششصد و چهل و هشت هزار کیلومتر مربع.مساحت قابل کشت آبی ایران مطابق آمار موجود در سایت های وزارت کشاورزی چهار در صد از مساحت ایران را تشکیل میدهد و چهار در صد از مساحت ایران 65920 کیلومتر مربع میباشد.مطابق همین آمار سایت های وزارت کشاورزی دوازده در صد از مساحت ایران نیز قابل کشت دیم میباشد و چون بازدهی زمین های دیم کم است میتوان این دوازده در صد را معادل شش در صد زمین قابل کشت آبی دانست.با توجه به موارد بالا میتوان نتیجه گیری کرد که مجموعا ده درصد از مساحت ایران قابل کشت میباشد و این مساحت برابر 168000 کیلومتر مربع میباشد حال چنانچه جمعیت هشتاد میلیون نفری ایران را بر این مساحت تقسیم کنیم تراکم واقعی جمعیت برابر خواهد شد با 476 نفر بر کیلومتر مربع.

در مورد اروپا هم میتوان گفت که جمعیت هفتصد و سی میلیون نفری این قاره در هشت میلیون کیلومتر مربع زندگی میکنند که تراکم جمعیت در این مساحت تقریبا 91 نفر در کیلومتر مربع میباشد.مطابق این اعداد تراکم جمعیت در بخش قابل سکونت ایران 5.23 برابر تراکم جمعیت در قاره اروپا میباشد و مطابق محاسبات انجام شده این نسبت در بیشتر کشورهای خاورمیانه وجود دارد.این بدان معنا است که اگرمسلمانان ساکن اروپا بودند حالا اروپا بیش از سه و نیم میلیارد نفر جمعیت داشتو به دلیل عدم تناسب بین جمعیت سه و نیم میلیاردی با منابع اروپا بخش بزرگی از این جمعیت در فقر و فساد بسر میبرد و بر عکس اگر اروپائیان ساکن ایران بودند جمعیتی در حدود پانزده میلیون نفر میداشتند که در آن صورت میتوانستند کلیه نیازهای غذایی خود را از منابع داخلی برآورده سازند و نیز با صدور نفت و گاز جمعیتی ثروتمند و مرفه باشند.

اگر استدلال بالا درست باشد میتوان نتیجه گیری کرد که بیشتر کشورهای بیابانی و پهناوری مانند ایران و مصر وپاکستان و افغانستان و الجزایرو مراکش وتونس وعراق و سوریه و عربستان و . ... در واقع دارای جمعیت بسیار زیادی هستند که تامین مایحتاج این جمعیت زیاد سبب فشار بر اکوسیستم و تخریب شدید آن شده همانگونه که بیشتر خاورمیانه بزرگ با این مشکل روبرو میباشد.چون منابع کشورهای مورد نظر برای تامین نیازهای جمعیت کافی نیست پس طبیعی است که فقر و فسادوجنگ و تروریسم و مهاجرت ادامه یابد.

نوشته تهیه شده نتیجه دو ساعت بررسی و مطالعه و محاسبه توسط اینجانب پ- م میباشد طبیعی است که اشکالات و نواقصی هم در آن باشد.

البته هدف از استدلال بالا این نیست که منکر اشکالات مدیریتی و دیگراشکالات موجود در کشورهای خاورمیانه باشیم بلکه هدف این است که نقش منابع و جمعیت را نیز با ذکر عدد و رقم بررسی کرده باشیم زیرا بنظر نویسنده این مقوله بسیار مهم اغلب مورد غفلت افراد تاثیر گذار بر مردم قرار گرفته است.