آب گذشته کشورم را شکل داد،اما آینده همه را شکل خواهد داد

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

توماس فولر اندیشمند انگلیسی در سال 1732 نوشت: "ما ارزش آب را هرگز نخواهیم دانست، تا زمانی که چاه خشک شود."  حق با او بود.برای بسیاری از ما هرگز پیش نیامده تا وقتی شیر آب را باز کنیم آب جریان نداشته باشد. در بسیاری ازبخش های دنیا، مردم با کمبود آب،یا برعکس، با سیل مکرر روبرو هستند.اما با این حال شرایط مختلف ملی و منطقه ای ممکن است آب را براحتی اعطا کنند.

در عین حال آب برای همه ما مهم می باشد:از نظر اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی.در کشور هلند همه از اهمیت آب آگاه هستند.آب گذشته این کشور را ساخته و آینده را هم خواهد ساخت.چرا که معنی لغوی آن "کشور پست" می باشد. ارتفاع یک چهارم آن زیر سطح آبهای آزاد می باشد.برای قرنها این کشور آب را مدریت کرده است تا این کشور خشک باشد و آب شور را خارج کند.سیستم حاکم هلند بر اساس آب نهاده شده است تا با ساکنان و کشاورزان و منافع زیست محیطی آن بحث شود.